Algemene Voorwaarden Dolphinflow

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met DolphinFlow afsluit.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft coaching sessies, workshops, trainingen en retraites.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle coaching sessies, workshops, trainingen of retraites worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving officieel maakt. Uw inschrijving is definitief zodra de kosten voor de coaching sessie, workshop, training en/of retraite is voldaan. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. Tenzij anders is overeengekomen.
2.3 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

 1. Afmelden door de deelnemer
  3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren tenzij anders is afgesproken.
  3.2 Bij afmelding voor een coaching sessie wordt er minimaal € 25,- aan administratiekosten ingehouden.
  3.3 Afmelding voor een training, workshop en/of retraite:
  Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten, indien de betaling is ontvangen. Bij annulering tussen 29 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop of retraite, wordt ook geen geld teruggeboekt.
  3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelname bevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

 2. Annulering/verplaatsing door DolphinFlow
  4.1 DolphinFlow is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop, training of retraite te annuleren. Mocht een workshop, training of retraite geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht over.
  4.2 DolphinFlow is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop, training of retraite de datum te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop, training of retraite kosteloos te verplaatsen of te annuleren.
  4.3 DolphinFlow is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop, training of retraite te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met DolphinFlow.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
5.3 Mocht u beschikken over een kortingscode, dan dient u deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop, training of retraite? Neem dan contact op met DolphinFlow en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 DolphinFlow aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop, training of retraite.
7.2 Tijdens de workshop, training of retraite wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. DolphinFlow is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt.
7.3 Deelname aan een coach sessie, workshop, training of retraite is volledig voor eigen risico. DolphinFlow kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop-, trainings- of retraitemateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd workshop-, trainings-, of retraitesmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan DolphinFlow toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 DolphinFlow behoudt zich altijd het recht om de coaching sessies, workshops, trainingen en retraites inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een coach sessie, workshop, training of retraite, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de groep, en te weigeren voor volgende workshops, training of retraite. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug, en terugreis is dan voor eigen kosten.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Monique Peperkamp va